Aktuálně: OSB desky skladem po stovkách ks za akční ceny! Naleznete v sekci Dřevo / Deskové materiály.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

(Výňatek z obchodních podmínek)

6.1 Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění a reklamační řád:
Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 ObčZ). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list. Běh zákonné lhůty 30 dnů pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, podklady či dokumenty). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání podkladů vyžadovaných kupujícím.

6.2 Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit v zákonné lhůtě 30 dnů, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.3 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnou kupujícím.

6.4 U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

6.5 Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

6.6 Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.

6.7 Nároky z vad je nutno uplatnit u prodávajícího dle postupu popsaného v bodě 6.12 .

6.8 Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí, kupující-jiný subjekt v době 6 měsíců od převzetí. Pro použité zboží strany sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání 12 měsíců od převzetí.

6.9 Prodávající neodpovídá za funkčnost a vhodnost zboží, pokud je použito k jinému účelu, než je pro dané zboží obvyklé, ani za poškození zboží způsobené neodborným uložením, manipulací nebo dopravou zboží.

6.10 Pro kupujícího-jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení ObčZ následující:
- výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
- při nepodstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího,
- při podstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

6.11 Zjistí-li kupující jiné než zjevné poškození zásilky, které bylo pravděpodobně způsobeno přepravcem, informuje neprodleně přepravní společnost, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla kupujícímu zásilka doručena, a vyžádá si u přepravní společnosti sepsání zápisu o škodě, převzetí zásilky u zákazníka a její doručení prodávajícímu. Zákazník nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena. Kupující současně informuje o poškození zásilky prodávajícího na e-mail reklamace@hobbynaut.cz a zašle mu fotodokumentaci poškozeného zboží, obalu a etikety.

6.12 Rozhodne-li se kupující uplatnit nároky z vady zboží, postupuje kupující dle následujícího postupu:

  1. Kupující informuje prodávajícího prostřednictvím vyplněného reklamačního formuláře zaslaného na e-mail reklamace@hobbynaut.cz nebo dopisem doručeným prodávajícímu na adresu sídla firmy, vyžaduje-li to povaha závady, připojí fotografie.
  2. Prodávající bez zbytečného odkladu vyhodnotí nárok kupujícího na reklamaci zboží a sdělí mu adresu smluvního servisního střediska pro zaslání konkrétního zboží.
  3. Kupující produkt před odesláním zkontroluje, zda je kompletní a nafotí jej, aby se předešlo případným nejasnostem při poškození přepravou.
  4. Kupující zboží zabalí tak, aby nedošlo k poškození přepravou (nejlépe do originálního balení, bylo-li součástí dodávky, či jiné pevné kartonové krabice, umožňuje-li to povaha zboží a zafixuje uvnitř výplňovým materiálem).
  5. Kupující k zásilce připojí fakturu a vyplněný reklamační formulář.
  6. Kupující na své náklady zašle bez dobírky / dodá osobně zboží na adresu servisního střediska poskytnutou prodávajícím. Náklady na přepravu budou kupujícímu zpětně proplaceny prodávajícím v případě jejich doložení a uznání nároku na reklamaci servisním střediskem.
  7. Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace 30 dnů začíná běžet dnem dodání zboží včetně všech potřebných podkladů do servisního střediska (popř. prodávajícímu).
  8. Je-li nárok na reklamci servisním střediskem schválen, závada je opravena / zboží je vyměněno / kupující je kontaktován s návrhem na vrácení kupní ceny nebo přiměřené slevy dle bodu 6.2, přičemž konečné rozhodnutí o způsobu plnění nároku na náhradu za vadné zboží vynáší servisní středisko na základě zjištěné závady a možnostech jejího odstranění. Kupující je o výsledku reklamace informován telefonicky nebo e-mailem.
  9. Je-li nárok na reklamaci servisním střediskem zamítnut, je kupující kontaktován s nabídkou pozáruční opravy na své náklady či navrácení neopraveného zboží.
  10. Je-li zboží po kladně vyřízené reklmaci zasíláno zpět na adresu kupujícího, přepravu zajišťuje prodávající na své náklady. Je-li zboží zasíláno kupujícímu s tím, že byla reklamace servisním střediskem zamítnuta, hradí náklady na přepravu kupující.  

 

KONTAKT PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACÍ:

tel : +420 602 588 688 (Po-Pá 9-17hod)
e-mail : reklamace@hobbynaut.cz

Infolinka

+420 602 588 688
info@hobbynaut.cz

 

Provozní doba infolinky

Po - Pá:

9:00  -  17:00

Provozovatel e-shopu firma PILA UNION s.r.o., IČO: 62741918 jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro analytické účely a uživatelsky komfortní fungování webových stránek. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím

MenuX